Statut stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE » Statut stowarzyszenia

 

  

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MORSY OŚNO LUBUSKIE

 

 

WSTĘP

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Morsy  Ośno Lubuskie" i jest organizacją skupiającą osoby, propagujące kąpiele w zimnej wodzie i hartowanie ciała.

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1.

Stowarzyszenie „Morsy Ośno Lubuskie", zwane w dalszej części Regulaminu Stowarzyszeniem, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 

 

§ 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Ośno Lubuskie.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 

§ 3.

Zasadniczymi celami  Stowarzyszenia jest:

- propagowanie kąpieli w akwenach wodnych przy niskiej temperaturze

- propagowanie szeroko rozumianej aktywności sportowej,

- organizowanie zawodów sportowych,

- ochrona i promocja zdrowia i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

 

§ 4.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

- organizowanie wspólnych kąpieli w sezonie zimowym ,

- organizowanie imprez sportowych o charakterze całorocznym,

- współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji celów  statutowych,

- pozyskiwanie środków na działalność statutową.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

§5.

1. Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która zgłosiła swoją deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

2. Osoby niepełnoletnie mogą zostać członkami klubu na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

 

 

§ 6.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

- czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

- uczestnictwa i składania wniosków na Walnym Zebraniu.

 

 

§ 7.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

- brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,

- postępować zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia.

 

 

§ 8.

Utrata praw członkowskich następuje przez:

- dobrowolną rezygnację  zgłoszoną pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia, wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych oraz zasad etyki.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

§9.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków

-  Zarząd Stowarzyszenia

2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

3. W skład władz mogą wchodzić wyłącznie członkowie Stowarzyszenia i pełnią oni swą funkcję społecznie.

4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co  najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, w  drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania,  chyba że przepisy  Regulaminu stanowią inaczej.

 

 

§10.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie  Stowarzyszenia.

 

 

§11.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

- ustalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej  Stowarzyszenia,

- wybór Zarządu Stowarzyszenia,

 - uchwalanie regulaminu Stowarzyszenia i jego zmian,

- zazwyczaj Walne Zebranie powinno się odbyć przed rozpoczęciem sezonu zimowego.

 

 

§12.

Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie, przy czym jego skład określa się na 3 osoby:

- prezesa

- wiceprezesa

- sekretarza.

 

 

§ 13.

Do kompetencji Zarządu należy:

- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

- kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania,

- uchwalanie określonych planów działalności merytorycznej i budżetu,

-  wybór Prezesa Stowarzyszenia, Vice-Prezesa, Sekretarza oraz rozdział obowiązków  wśród członków Zarządu.

 

 

§ 14.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

- nieruchomości,

- ruchomości,

- fundusze.

 

 

§ 15.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

- dotacje, subwencje, darowizny,

- dochody z majątku Stowarzyszenia.

 

 

§ 16.

Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych wymagane jest łączne  działanie przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. W pozostałym zakresie Stowarzyszenie może reprezentować każdy członek Zarządu.

 

 

§ 17.

Zmiana Regulaminu wymaga:

- uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej  połowy członków,

- zatwierdzenia przez władzę rejestrującą.

 

 

§18.

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania, a  powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia winna określić sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki przeznacza się majątek.

 

 

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy  prawa.