Deklaracja czlonkowska

STOWARZYSZENIE » Deklaracja czlonkowska

 

 

 

DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

 

MORSY OŚNO LUBUSKIE

 

Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia Morsy Ośno Lubuskie

i zobowiązaniu się do jego przestrzegania, proszę o przyjęcie mnie na członka Stowarzyszenia.

 

1. Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………

2. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………

3. Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

4. Pesel: …………………………………………………………………………………………

5. Telefon kontaktowy  …………………………………………………………………………………………

 6. Adres e-mail          …………………………………………………………………………………………

 

…………………………         ….                                          ….…………………………

Miejscowość i data                                                                       Podpis

 

 Data i podpis Opiekuna Prawnego w przypadku kandydata niepełnoletniego:

 

…………………………………………………………………………………………

 

 

 

POSTANOWIENIE ZARZĄDU KLUBU:

 

 

Przyjęty/ nie przyjęty na członka Stowarzyszenia Morsy Ośno Lubuskie dnia

…………………………………………………………………………………………

 

Odmówiono przyjęcia na członka z powodu

…………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………         ….                                          ….…………………………

Miejscowość i data                                                                       Zarząd